Ändringstillstånd för Tunadalshamnen

Samråd gällande ansökan om ändringstillstånd för Tunadalshamnen

Det blir allt viktigare med återvinning för att samhället ska bli mer hållbart. En viktig del i återvinningen av använda produkter är en resurseffektiv logistik även för avfallsklassade råvaror, Sundsvalls Hamn ansöker om ändring av befintligt tillstånd för mellanlagring av avfallsklassade produkter i hamnen.

Vill Du ha ytterligare information, ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna upplysningar om sånt vi bör känna till i vår fortsatta planering är Du välkommen att kontakta:
Anders Nordström, VD Sundsvalls hamn, per telefon 070-602 96 27.

Du kan även mejla dina synpunkter till anders.nordstrom@sundsvallshamn.se eller skicka dem till:
Sundsvalls Hamn AB, Box 722, 851 21 Sundsvall

Muntliga eller skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 1 mars

Samrådsunderlag