Miljö och arbetsmiljö

solnedgng

Sundsvalls Hamn är en länk i den lokala och globala logistikkedjan, som med hänsyn till miljö och säkerhet vill möjliggöra en effektiv överflyttning av gods mellan olika transportslag.

Sundsvalls Hamn AB är samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen 3 Kap §7 för verksamhetsområdena Tunadalshamnen. Vi strävar efter att utföra detta uppdrag på ett sätt som kännetecknas av tydlighet, respekt och omsorg om alla som befinner sig och arbetar inom verksamhetsområdet.

Genom samverkan med övriga verksamhetsutövare vill vi skapa en säker och trygg arbetsmiljö samt stimulera arbetsglädje och effektivitet. Viktiga förutsättningar för detta är våra medarbetares kompetens och engagemang, rätt arbetsutrustning i form av maskiner och redskap samt användande av rätt skyddsutrustning, inkl. varselkläder.

Vi skall kontinuerligt arbeta med att förebygga och minimera verksamhetens miljöpåverkan. För att åstadkomma detta behöver vi tillsammans med kunder och andra verksamhetsutövare i hamnarna arbeta aktivt med förbättringar och miljöfrågor som rör luft, mark och vatten samt buller.

Vi skall ha god kunskap om och följa den lagstiftning som verksamheten berörs av.