Om hamnarna

Information om Sundsvalls Hamn & Sundsvall Oljehamn

Sundsvalls Hamn AB ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet.

Sundsvall oljehamn AB ansvarar för hamndrift och infrastruktur i oljehamnen , mokajen och är samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet.

Ägarförhållanden
Sundsvalls Hamn AB ägs till 85 % av Stadsbacken AB och till 15 % av SCA Logistics AB. Sundsvall Oljehamn AB ägs till 100% av Stadsbacken AB

Regelverk
Hamnverksamhet omfattas av Miljöbalken. SHAB och SOHAB har drifttillstånd enligt miljöbalken för verksamheterna i Tunadalshamnen, Mokajen och Vindskärs-udde. Tillståndsgivare är Länsstyrelsen Västernorrland, tillsynsmyndighet är Sundsvalls kommuns miljökontor. Tillsynsmyndighet för ISPS och hamnskydd är Sjöfartsinspektionen. Utöver nationella och internationella lagar, regler och konventioner gäller:

Hamnordning för Sundsvalls kommun
Gäller inom de allmänna hamnområdena i kommunen och innehåller trafikbestämmelser, regler gällande förtöjning, förhalning, förflyttning, anmälningsskyldighet, lastning, lossning och uppläggning av gods, särskilda ordningsföreskrifter samt ansvarsbestämmelser.
Hamndirektören utövar myndighet på direkt uppdrag av kommunen.

ISPS- och hamnskyddsregler
Regler gällande bekämpning av terrorism och våldsbrottslighet.

Bogserbåtsbestämmelser och Scandinavian Tugowner’s Standardvillkor
Innehåller regler om skyldighet att anlita bogserbåt resp. kundvillkor.

Historik
Sundsvalls Hamn AB bildades 1918 genom sammanslagning av ett flertal stuveribolag under namnet Sundsvalls Förenade Stuveri AB. Senare namnändrades bolaget till Sundsvalls Stuveri AB. Bolagets verksamhet samordnades med Sundsvalls hamnförvaltning fr.o.m. 1993 under namnet

Sundsvalls Hamn AB. 2008 delades Sundsvalls Hamn så att Sundsvalls Hamn innefattar Tunadalshamnen och Sundsvall Oljehamn innefattar Oljehamnen och Mokajen.

Fakta om Tunadalshamnen

Med 800 m kaj och ca 3 hektar mark finns möjlighet att hantera olika typer av fartyg och laster, hamnen är en av EU prioriterad hamn, s.k. ”comprehensive port” och därmed en viktig del i det internationella godsflödet.

Årligen hanteras ca 1,9 miljoner ton gods på olika sätt som tex container eller bulk, även bilar och olika maskiner hanteras i hamnen.

Den största aktören är SCA som lagrar och skeppar ut sina produkter via hamnen.

Stuveriverksamheten inom Tunadalshamnen bedrivs sedan 2008 av SCA Logistics AB.

Järnvägsanläggning: Industrispår oelektrifierat med en totallängd av ca 1100m, fördelat på fyra stickspår.

 

KajKajlängdVattendjupMax djupgående
Tunadal Syd – # 21210m12,3m11,3m
Tunadal # 21 – # 36150m8,8m8,5m
Tunadal # 36 – # 66300m9,1m8,8m
Korstabäckskajen177m10,4m9,7m
Korsta gasol92m med dykdalb11,8m10,5m
GodsvolymerTon/år
Skogsprodukter:1 400 000
Bulkprodukter:230 000
Petroleumprodukter:110 000
Gasol:45 000
Styckegods:48 000
Tunadalshamnen

Fakta om oljehamnen

Flertalet oljebolag bedriver verksamhet inom oljehamnen, för lagring av produkter som kommer in med fartyg och går ut med lastbil.

Järnvägsanläggning: Industrispår oelektrifierat med en totallängd av ca 250m, fördelat på två stickspår.

KajKajlängdVattendjupMax djupgående
Oljehamnskajen100m12m10,4m
GodsvolymerTon/år
Petroleumprodukter och fossilfria bränslen460 000
Oljehamnen

Fakta om Mokajen

Cementa bedriver verksamhet på Mokajen, för lagring av produkter som kommer in med fartyg och går ut med lastbil.

KajKajlängd Vattendjup Max djupgående
Mokajen43m med dykdalb7,1m6,5m
GodsvolymerTon/år
Bulkprodukter50 000
Mokajen